sh.neu.ac.th คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  | 

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                                   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

          - นิติศาสตร์                                                                    - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   

         - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์          

  หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

         - สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

         - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร