sh.neu.ac.th คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  | 

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2558)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                                มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะ                                                         คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป

 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย                                              :         หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

          ภาษาอังกฤษ                                          :         Bachelor of Public Administration Program in Public

                                                                                      Administration

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)                          :         รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์)

          ชื่อย่อ (ภาษาไทย)                           :         รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

          ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)                      :         Bachelor of Public Administration  (Public Administration)

          ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)                       :         B.P.A.(Public Administration)

 

3.  วิชาเอก              -

 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร     126   หน่วยกิต

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร

                    5.1  รูปแบบ

                              หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร คือ 8 ภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาอาจจะศึกษาให้สำเร็จการศึกษาได้ระยะน้อยกว่านี้  แต่ต้องใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและอาจขยายเวลาการศึกษาออกไปได้ต้องไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

                    5.2  ภาษาที่ใช้

                              ภาษาไทยและเอกสารตำราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

                    5.3  การรับเข้าศึกษา

                              รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

                    5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                              5.4.1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน 

                        ตำบล

                              5.4.2 องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรภาคประชาสังคม

                              5.4.3 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

                    5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                              ให้ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร

          x     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558               

                             หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่    เดือน   พ.ศ.  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่       ระเบียบวาระการประชุมที่   ข้อ    เรื่องการขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และจะทำการเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน

                    หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ในปีการศึกษา 2561