ภารกิจอธิการบดี/ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ร่วมประชุมและรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและพิธีการทูต

 
 กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศกำหนดเดินทางมา
จังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือกับกงสุลอาชีพประจำจังหวัดขอนแก่น และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องของจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการ
ทูตและพิธีการทูต

 

อ่าน : 2,579ข่าวจาก : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-06-17 11:29:32

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง