ข่าวทั่วไป/ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557

 
  

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก                        ประธานกรรมการ
รศ.ดร.วรางคณา  สังสิทธิสวัสดิ์          กรรมการ
ผศ.ดร.นวลฉวี  แสงชัย                       กรรมการ
ผศ.ดร.อุมาวรรณ  วาทกิจ                   กรรมการ
ดร.พลวัชร์  จันทรมงคล                      กรรมการ
อาจารย์จตุรงค์  จิตติยพล                   กรรมการและเลขานุการ

 

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

อ่าน : 1,568ข่าวจาก : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-12-02 14:24:04

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง