ข่าวทั่วไป/กำหนดการ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 
  

กำหนดการ
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 8 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เวลา                                                        รายการ

07.00-08.30 น.                                       - นักศึกษาใหม่รวมกันที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  แยกตามคณะ 

                                                                 ตามที่จัดไว้ให้ เพื่อรอการลงนามถวายพระพร  และรอการใส่บาตร

                                                                 เพื่อเป็นสิริมงคล (จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)

 

08.30-08.45 น.                                       - นักศึกษาใหม่ทุกคณะเดินแถวตอนเรียงหนึ่งขึ้นบันไดไปยังห้องประชุม

                                                                 ขณะที่นักศึกษาเดินเข้ามาเปิดเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย  เมื่อนักศึกษา

                                                                 นั่งประจำที่เปิดวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย, เปิดวีดีทัศน์กิจกรรมต่างๆ

                                                                 ของมหาวิทยาลัย
                                                              - คณาจารย์ทุกท่านรอที่ห้อง 568 และ 569 โดยพร้อมเพรียงกัน

                                                                (เพื่อรอเดินตามริ้วขบวนธงคณะ-ธงสาขา ขึ้นบริเวณพิธีโดยพร้อมเพรียง

                                                                 และสง่างาม)

 

08:45-09.00 น.                                      - อธิการบดีถึงห้อง  568  ทักทายบุคลากร และเตรียมนำพาคณาจารย์เดิน

                                                               ขึ้นบริเวณพิธี

09:00-09.10 น.                                      - ริ้วขบวนธงคณะ-ธงสาขา เดินนำ อธิการบดี, ผู้บริหารและคณาจารย์ ถึง

                                                               ห้องประชุมโดยพร้อมเพียงและสง่างาม
                                                             - อธิการบดี , ผู้บริหาร และคณาจารย์นั่งประจำที่  ที่ได้จัดเตรียมไว้

09:10-09.20 น.                                      - พิธีกรเชิญอธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญนั่งบนเวที

                                                                เพื่อรอรับฟังคำกล่าวรายงาน
                                                             - พิธีกรเชิญผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษากล่าวรายงาน

 

09:20-09.35 น.                                     - อธิการบดี ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ประธานในพิธี กล่าวเปิด -

                                                               กล่าวต้อนรับ นักศึกษาใหม่  พร้อมกับให้โอวาท

 

09:35-09:40                                         - นายกสโมสรนักศึกษา นำนักศึกษาใหม่ กล่าวปฏิญาณตน  ธงทุกคณะ -

                                                               ธงทุกสาขา มายืนด้านหน้าของพิธี (อธิการบดี อยู่บนเวที ยืน คณาจารย์

                                                               ท่านอื่นด้านล่างเวที นั่งตามปกติ)

 

09.35-09.50 น.                                     พิธีกรแนะนำ รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก
                                                           - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/คณบดีคณะศึกษาศาสตร์/ผู้อำนวยการสำนัก

                                                             ทะเบียน และประมวลผล
                                                           - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
                                                           - คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
                                                           - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
                                                           - คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
                                                           - ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
                                                           - ผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนา
                                                           - ผู้อำนวยการสำนักคลังและงบประมาณ
                                                           - ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
                                                           - ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                           - ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่              
                                                           - ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
                                                           - ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
                                                           - ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
                                                           - ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา


            
09.50-10.30 น.                                   - การเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์”
                                                          - เสร็จสิ้นการบรรยาย พิธีกรเรียนเชิญอธิการบดี  มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
10.30-12.00 น.                                   - การบรรยาย  หัวข้อ  “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

                                                             ให้เป็นบัณฑิตไทยที่พึงประสงค์”
                                                          - เสร็จสิ้นการบรรยาย พิธีกรเรียนเชิญอธิการบดี  มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

 

12.00-13.00 น.                                   - นักศึกษาใหม่ และผู้นำนักศึกษารับประทานอาหารกลางวันบนห้องประชุม
                                                             เปิดวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย , เปิดวีดีทัศน์กิจกรรมต่างๆ

                                                            ของมหาวิทยาลัย
                                                          - พิธีกรเชิญคณาจารย์กลับคณะเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมรอบบ่าย

                                                            ที่คณะ พร้อมกับรับอาหารและน้ำดื่ม บริเวณหน้าลิฟ

 

13.00-16.00 น.                                  - ผู้นำนักศึกษาแต่ละคณะ  นำนักศึกษาใหม่  เดินกลับคณะ

                                                            แยกพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคณะ
                                                         - นักศึกษาใหม่ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา,รับความรู้ด้านการลงทะเบียน

                                                           โดยละเอียด,
                                                           รู้จักห้องเรียนตามตารางเรียน, ห้องปฏิบัติการ, หนังสือที่ใช้เรียน, ห้องสมุด,

                                                           อาคารเรียนต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ โดยละเอียด  ตามอาคารต่างๆ  ดังนี้
                                                              คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3
                                                              คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 5
                                                              คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาคาร 2  
                                                              คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 13

 

อ่าน : 1,784ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-08-14 03:30:44

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง