ข่าวทั่วไป/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

 
  


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตระหนักถึงความสำคัญของการแนะแนวทางและการวางแผนการทำงานให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปี 2561 ก่อนออกไปใช้ชีวิตในโลกของการทำงาน  เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์  


ซึ่งโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษานี้เป็นอีกกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาทุกปี  โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกไปใช้ชีวิตในโลกของการทำงานและต้องการให้นักศึกษาเข้าใจถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่เป็นสังคมแห่งการแข่งขัน 

 

 

 


ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กล่าวว่า  "เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่ทุกคนจะสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มี คุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ เพื่อรับใช้สังคม  บัณฑิตทุกคนจำเป็นต้องมีความพร้อมกับโลกอาชีพ และที่สำคัญต้องเข้าใจสถานการณ์การประกอบอาชีพในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตนเองประสบผลสำเร็จในชีวิตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน" 

 


ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตอย่างมีคุณค่า  อาทิ  การให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน โดย วิทยากรจากจัดหางาน จังหวัดขอนแก่น  และการแนะแนวอาชีพก่อนตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม โดย บริษัทอิมเมอร์ทอล คอนซัลแทนท์ จำกัด  จากนั้นจึงเป็นการบรรยายธรรมให้ข้อคิด เรื่อง หลักการดำเนินชีวิต หลังสำเร็จการศึกษา  โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตตฺโต ซึ่งเป็นธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจควบคู่คุณธรรมที่สามารถพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

 

 

 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

 

บรรยายธรรมให้ข้อคิด เรื่อง หลักการดำเนินชีวิต หลังสำเร็จการศึกษา  โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตตฺโต

 

 

การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน โดย วิทยากรจากจัดหางาน จังหวัดขอนแก่น

 

 

การแนะแนวอาชีพก่อนตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม โดย บริษัทอิมเมอร์ทอล คอนซัลแทนท์ จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 1,019ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-08-13 03:21:29

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง