ข่าวทั่วไป/NORTHEASTERN UNIVERSITY เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษาที่ 1/2562

 
  

 

 

NORTHEASTERN UNIVERSITY  มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษาที่ 1/2562 

 

 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางเลือกด้านศึกษาให้ผู้ที่มีความฝันอยากเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย เปิดพื้นที่กว้างให้ผู้ที่พร้อมสร้างอนาคตอย่างมีคุณภาพ มีสิทธิ์เลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ภายใต้แนวคิด "อิสระทางการศึกษาที่เลือกเองได้ 100%" ทั้งนี้ ผู้เรียนจะพบกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญในวิชาชีพที่หลากหลาย ด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้รับการรับรองอย่างมีคุณภาพจากสภาวิชาชีพ  เลือกเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเอง  ทั้งแบบวันปกติและแบบวันเสาร์-อาทิตย์  เพื่อรองรับผู้ที่เรียนและทำงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้  เปิดรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี  จำนวน  4  คณะ  ได้แก่  จำนวน 60คน/สาขา ได้แก่ 

 

 

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2.คณะบริหารธุรกิจ

2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการเงิน
• สาขาวิชาการจัดการ
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.2หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 

3.คณะศึกษาศาสตร์ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

4.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

4.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

4.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

4.4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


 

ปริญญาโท  เปิดรับจำนวน 3 คณะ 

1.คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

3.คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
• สาขาการบริหารการศึกษา
• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

 

 

ปริญญาเอก 

1.คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

3. คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
• สาขาการบริหารการศึกษา

*โครงการเปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 

• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครเรียนได้ที่ ตึกสำนักอธิการบดี

เวลา 08.30 - 16.30น. (วันอังคาร - อาทิตย์) หยุดทุกวันจันทร์

มีแบบเรียนวันปกติ และ วันเสาร์-อาทิตย์

ลงทะเบียนสนใจเรียน >> คลิก  

โทร 043-222959 - 61 หรือ www.neu.ac.th

 

เอกสารการสมัครเรียน

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 
4.สำเนาผลการเรียน 3 ฉบับ
4.ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 5,000 บาท
(รวมชุดและอุปกรณ์) 

 

สอบถามเพิ่มเติม

065-4906343 [พี่หวาน]
092-9369490 [พี่บิว]
088-6863839 [พี่ข้าวปุ้น]
061-9699687 [พี่เมเม่]

 

 

 

อ่าน : 15,533ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-05-13 01:31:48

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง