ข่าวทั่วไป/เปิด!! ปฏิทินการศึกษา 62 ม.ภาคฯ

 
  

           เพื่อให้การจัดการเรียนการศึกษาของ มหาวิทยาลัยภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและการจัดการศึกษารวมทั้งประชาคมอาเชียน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 วรรค 3 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2550  จึงออกประกาศ  ปฏิทินการศึกษา  ปีการศึกษา 2562  ดังต่อไปนี้ 

 

 

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 

อ่านคลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมด

อ่าน : 6,490ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-05-13 01:02:01

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง