ข่าวทั่วไป/นศ.ท่องเที่ยว ม.ภาคฯ จ.ขอนแก่น คว้า 3 รางวัล การแข่งขันทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

 
        

     

        เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562  ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 6  Tourism and Hotel Management Fair 2019 (THM FAIR) ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา 

 

 

     โดยการแข่งขันนี้้จัดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก นอกเหนือจากนี้สายงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นการใช้ ทักษะที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ เพื่อให้พร้อมในการทำงานต่อไปในอนาคต  

 

 

       ซึ่งครั้งนี้  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแสดงทักษะความสามารถและศักยภาพทางการศึกษาเป็นปีแรก  โดยสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันได้ทั้งหมด 3 รางวัล แบ่งเป็น "รางวัลชนะเลิศอันดับ 4" และ "รางวัลชมเชย"  จากการแข่งขันทักษะการตอบคำถามด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา และ "รางวัลชมเชย" จากการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์  โดยมี น.ส.จุฑาภรณ์  เฟื่องฟู , น.ส.กิติยาภรณ์  โพธิ์บึงกาฬ , น.ส.กมลทิพย์  ทับสมบัติ  ได้รับรางวัล ชนะเลิศลำดับที่ 4 การแข่งขันทักษะการตอบคำถามด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา  และ น.ส.วรรณธิรา  ภูแลนช้าง, น.ส.ณัฐนิชา  บุญอภัย และ น.ส.ศิริภา วงษา  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการตอบคำถามด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา  นายวันชนะ  เถื่อนคณขำ, น.ส.มธุกร  คงไธสง  และ น.ส.กนกวรรณ เพิ่มสมบัติ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ 

 


       สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีเจ้าภาพร่วมทั้งสิ้น 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

 

 

 

อ่าน : 1,354ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-05-13 00:55:53

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง