ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เชื่อมโยงองค์ความรู้ร่วม ไทย - นานาชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 
  

 

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2562  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกว่า 74 สถาบัน 323 บทความ มีนักวิชาการและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมในการประชุมรวมกว่า 500  คน 

 

ทั้งนี้นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) เป็นนวัตกรรมที่นำสิ่งใหม่เข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม และมีความพร้อมสู่การทำงานในยุคประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยที่ส่งต่อคุณค่าทางการศึกษาสู่สังคมแห่งความยั่งยืน

 

ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า ทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางวิชาการและความร่วมมือกันของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเป็นแกนหลักที่สำคัญของการสร้างองค์ความรู้ผ่านผลงานวิจัยจนนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยจากทั้ง 7 กลุ่ม ที่ประกอบด้วยด้านการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์,ด้านเกษตรศาสตร์และประมง,ด้านปรัชญาและศาสนา รวมทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ทั้งหมดจะถูกประเมินซึ่งผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพิจารณาเป็นบทความดีเด่นจะถูกนำไปลงในวารสารวิจัยและวิชาการของทางมหาวิทยาลัยฯเป็นลำดับต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 609ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-12-02 14:14:44

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง