ข่าวทั่วไป/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562

 
  

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  โดย ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธี  พร้อมได้รับเกียรติจากคณาจารย์ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกท่านเข้าร่วมงาน  ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
 
 
 
 
 
 
ซึ่งกิจกรรมปฐมนิเทศนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม  และเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย  อีกทั้งเป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่  นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะฯ  ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักด้วย
 
 
 
หลังจากนั้นเวลา 10.31 น. เป็นการแนะนำบริการและกิจกรรมต่างๆ แก่นักศึกษาใหม่ มีการแนะนำสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดย ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่  การลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ โดย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  การแนะนำการใช้บริการห้องสมุด โดย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  แนะนำ เรื่องกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการผ่อนผันทหาร และวินัยจราจร โดย ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ตลอดจาการให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องการเข้าร่วมเครือข่าย SUN Thailand และ เข้าร่วม UI GreenMetric ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ  และปิดท้ายด้วยการแสดงเทียเลอร์กาด โชว์   1 ชุด และ การแสดง NEU.Drum Battle 2 ชุด จากชมรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

 

ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่

 

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

 

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 940ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-05-12 23:58:26

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง