ข่าวทั่วไป/วิศวะฯ ม.ภาค จัดให้ความรู้ (บริการวิชาการ) การใช้โดรนเพื่องานวิศวกรรม

 
  

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดให้ความรู้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม เรื่อง "การสำรวจในงานก่อสร้าง และการใช้อากาศยานไร้คนขับในการทำแผนที่ภูมิประเทศ " โดยมี  ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการบริการวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบัณฑิตให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของสังคมโดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมเกิด ความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม ศิษย์เก่า ตลอดจนนักศึกษา ได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับที่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานหลายด้าน โดยเฉพาะความรู้ด้านการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้มีหลากหลายระดับคุณภาพ รวมไปถึงเทคนิคการวางแผนการทำงานในแต่ละขั้นตอนล้วนมีผลต่อคุณภาพผลลัพธ์ที่ได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้นำไปใช้ในงานสำรวจเพื่อผลิตข้อมูลเชิงตำแหน่งได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงนำข้อมูลเชิงตำแหน่งไปใช้ในงานด้านวิศวกรรมได้มีความเข้าใจต่อกระบวนการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 1,585ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-05-13 00:19:25

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง