ข่าวทั่วไป/“ม.ภาคฯ” จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา ประจำปี 62

 
  

              

               สำนักกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 62 ภายใต้ชื่องาน  “สืบสานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2562 ” โดยมี ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธาน  มอบรางวัลประกวดกระทง  ประกอบพิธีสมมาบูชาพระแม่คงคา และลอยกระทง บริเวณสระน้ำภายใน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

               ว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์ แสนพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่ช้านาน ซึ่งโดยปฏิบัติการลอยกระทงนั้นไม่มีพิธีรีตองเพียงแต่ขอให้มีกระทง จะทำด้วยวัสดุอะไรก็ได้วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อขอขมาแม่คงคา เนื่องจากมนุษย์ได้อาศัยน้ำท่านกินและใช้ และอีกประการหนึ่งมนุษย์มักจะทิ้งขยะ และถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำด้วย และเพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทมหานที ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระบาทประดิษฐานไว้บนหาดทรายที่แม่น้ำมหานทีในประเทศอินเดียนอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการลอยทุกข์โศกโรคภัย และสิ่งไม่ดี คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามของความเป็นไทย  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามนี้ไว้ และเพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสังคม ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  ในโอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มอบรางวัลการประกวดกระทง โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คณะศึกษาศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คณะบริหารธุรกิจ และ รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ 

 

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คณะศึกษาศาสตร์  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คณะบริหารธุรกิจ

 

รางวัลชมเชย  คณะสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ 

 

 

อ่าน : 1,177ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-08-14 03:23:07

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง