ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมงานสหกิจศึกษา ส่ง นศ.สู่ตลาดงานจริง

 
  


               เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 7  กลุ่มงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา"  ซึ่ง "สหกิจศึกษา" เป็นระบบจัดการศึกษาแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียนและการเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  ถือว่าเป็นระบบการจัดการที่ทำให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการจริงในฐานะเสมือนพนักงานชั่วคราว ทั้งนี้ จะทำให้นักศึกษาได้สร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงนอกเหนือจากในห้องเรียน ตลอดจนได้ทักษะอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเอง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้น นักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปรียบเสมือนความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์ แสนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา  ตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ เป็นประธานในการเปิดโครงการ 

 

 

 

อ่าน : 1,490ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-05-12 23:41:19

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง